lijn

Als Chiro Lier zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Chiro Lier, 2500 Lier, www.chirolier.be , Telefoon : 0471 68 70 33

 

Uw persoonsgegevens worden door Chiro Lier verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Chiro Lier; (uitvoering overeenkomst)
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
Het bekomen van subsidiëring door de overheid. (wettelijke verplichting)

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :
Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Chiro Lier bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Chiro Lier kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

2017 - 2024 © Chiro Lier - Gemaakt door Lode Tobback - Privacyverklaring