lijn

Chiro is meer dan...

Ouders en leden vragen zich soms al eens af waarvoor dat allemaal goed is, al die modder op die kleren of weeral een plakker op de knie. Achter de façade van de Chiro zit een visie waar elke leider of leidster zich 100% achter zet en waar geregeld wordt bij stilgestaan.
 
Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag, het is eigenlijk een beetje een manier van leven waarin de fameuze Chirodroom centraal staat. De Chirodroom is samen te vatten in drie kernwaarden: gaarne zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid. Waarden die blijvend vertegenwoordigd zijn op de leidingsbadge.
 
Wij vinden dat ieder van ons het verdient om graag gezien te worden. Pas als je graag gezien wordt, kan je jouw talenten en mogelijkheden ontplooien. En deze kansen willen wij aan al onze leden bieden!
 
Met de waarde innerlijkheid in het achterhoofd gaan we in tegen oppervlakkig leven en overdreven consumeren. We proberen bewuste en doordachte keuzes te maken en te durven nadenken over wat ons ten diepste beweegt om aan Chiro te doen. Zo leren we ook de mensen en zaken die we dagdagelijks vanzelfsprekend vinden beter te appreciëren. Dat stilstaan maakt ons ook weerbaar en sterk om onze dromen concreet te maken.

 
Chiro-kevertje

Als Chiromeisjes en -jongens komen we op voor een rechtvaardige samenleving waar aan iedereen eerlijke kansen worden geboden. Zolang dit niet kan en er mensen uitgesloten worden, komen we als groep op voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen.
 
Op een speelse en actieve manier zoeken wij samen met kinderen en jongeren hoe we kunnen samenleven. Hiervoor hebben we geen gewichtige woorden nodig, we beleven het elke week in ontelbare kleine details die van een gewone spelnamiddag een echte chirozondag maken vol oprechte vriendschappen. Liever dan erover te praten, laten we kinderen en jongeren erváren wat Chiro betekent. We geven zo het intuïtieve een belangrijke plaats.

 
Spelnamiddag

Een Chiro is meer dan de optelsom van de verschillende afdelingen en de leidingsploeg: onze Chirogroep is een kleine gemeenschap waar klein en groot hun plaats in kunnen vinden. We werken meestal leeftijdsgericht maar kiezen uitdrukkelijk voor groepsmomenten waar we verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van elkaar.
 
Ieder kind of iedere jongere heeft eigen mogelijkheden, eigen sterke en zwakke kanten. We vinden het belangrijk dat ieder deze mogelijkheden kan benutten, Sterker nog: we spreken kinderen en jongeren net op die mogelijkheden aan. We zorgen ervoor dat iedereen mee verantwoordelijkheid opneemt voor het samenleven.

 
spelenden chirokinderen

Dat opnemen van verantwoordelijkheid betekent niet voor elke afdeling hetzelfde. We zien hier een evolutie: van jongsaf aan betrekken we onze leden bij het chirogebeuren, en gaandeweg wordt dit meer uitgebouwd. Als Chiro proberen we zelf ook te participeren aan de samenleving rondom ons. We nemen deel aan het omringende- en buurtleven, we willen mee vorm geven aan de samenleving. Het is belangrijk om de stem van kinderen en jongeren te laten horen en onze verantwoordelijkheid op te nemen, ook buiten de Chiro. Daarom zijn onze leiding ook maandelijks aanwezig op de Lierse jeugdraad waar we ons constructief proberen in te zetten voor een jeugdig Lier.
 
Zit dit alles in een wekelijkse zondag, het hoogtepunt van het jaar is zeker het bivak dat we organiseren tijdens de grote vakantie. Zo’n kamp vraagt een intense voorbereiding van onze leidingsploeg, maar ook van de verschillende afdelingen. Er wordt 10 dagen samen geleefd, gewerkt, gelachen, gebabbeld, op -en afgebouwd, ruzie gemaakt en ook weer bijgelegd. De chirobivakken vormen mini-maatschappijtjes die in samenspraak en met respect voor de omgeving aan hun chirodroom bouwen.

 

Graag zien
is als vrienden
omgaan met elkaar,
en weten
dat de ander geen middel is
om je eigen doel te bereiken;
aanvaarden
dat iemand anders
anders is,
en samen werken
aan verbondenheid;
kiezen om elke mens te waarderen,
zomaar,
om wie die is.

Graag zien
kiezen we in de Chiro
door te zorgen
dat iedereen
zich thuis voelt
in de groep;
rekening te houden
met de ander,
en respect te hebben
voor iemands kwetsbaarheid;
te bouwen aan een vriendengroep
die sterker is
dan ruzie.

Graag zien,
voor een wereld
waar mensen zo samenleven
dat iedereen
er beter van wordt,
dichtbij en veraf;
waar we samen werken
aan een levende gemeenschap
waarin verbondenheid
voelbaar wordt.

Rechtvaardigheid
is beseffen
dat iedereen
evenveel waarde heeft
en elke mens
een hoopvolle toekomst geven;
alle mensen
laten meespelen
in onze samenleving
en hen geven
wat ze daarvoor nodig hebben;
jezelf niet versterken
ten koste van zwakkeren.

Rechtvaardigheid
kiezen we in de Chiro
door te leren delen;
je in de eerste plaats
in te spannen voor
wie het moeilijker heeft;
pesten en uitsluiten
een halt toe te roepen
en te kiezen
voor geweldloos overleg.

Rechtvaardigheid,
voor een wereld
waar we samen werken
aan vrede
en streven naar
een leefbare aarde
voor iedereen,
nu en morgen.

Innerlijkheid
is intens leven
en laten leven;
vragen stellen
bij wat vanzelfsprekend lijkt;
sporen zoeken
van wie
of wat
ons leven zin geeft;
sterker worden
door bewust te leven.

Innerlijkheid
kiezen we in de Chiro
door, terwijl je bezig bent,
stil te staan
bij gevoelens
van verwondering
en verbondenheid,
van verontwaardiging
en onmacht;
te beseffen
dat je leeft
en mag genieten.

Innerlijkheid,
voor een wereld
waarin we onze waarden
tot bloei brengen
in concrete daden
en gaan
voor zinvol samenleven.

2017 - 2024 © Chiro Lier - Gemaakt door Lode Tobback - Privacyverklaring